Εκτελεστικό Συμβούλιο

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Διάσκεψη και είναι ένα από τα τρία βασικά όργανα της UNESCO. Συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο για να διασφαλίσει την εφαρμογή των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν από τη Γενική Διάσκεψη. Έχει την ευθύνη της προετοιμασίας των εργασιών της Γενικής Διάσκεψης, καθώς και του ελέγχου των Προγραμμάτων του Προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Απαρτίζεται από 58 κράτη μέλη με τετραετή θητεία, βάσει ισότιμης γεωγραφικής εκπροσώπησης.